Politica de confidențialitate MAX BET SRL

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

1. Noi, MAX BET SRL, cu sediul social în București, str. Bărăției, nr. 31, Sector 3, cod poștal 030195, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J 40/6809/2002, CUI: RO 14786022, suntem ferm angajați în protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2. Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și pentru orice comunicare sau incidente în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal utilizând adresa de e-mail dpo@maxbetromania.com sau direct la sediul nostru.

3. Prelucrăm date cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, încheierea de acte juridice și executarea obligațiilor noastre contractuale, informări care ne sunt solicitate sau pe care le inițiem, invitații la evenimente și organizare, recrutare și evaluare a salariaților și colaboratorilor, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, menținerea contactului cu persoanele care ne contactează din proprie inițiativă sau în cursul inițierii sau realizării unor raporturi contractuale sau care implică manifestări de voință, precum și pentru onorarea promisiunilor făcute și angajamentelor asumate. Având în vedere că suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, ținem evidențe care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

4. Temeiul juridic al prelucrării datelor este Regulamentul 2016/679/UE și legislația subsecventă (a se vedea https://www.dataprotection.ro/?page=legislatie_primara&lang=ro), Legea nr. 31/1990 și legislația subsecventă (a se vedea https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie), OUG nr. 77/2009 și legislația subsecventă (a se vedea http://onjn.gov.ro/legislatie-2/), precum și alte temeiuri legale specifice, cum sunt cele referitoare la securitatea bunurilor și persoanelor.

5. Prelucrăm doar datele cu caracter personal necesare scopurilor prelucrării, respectând principiul minimizării accesului. Având în vedere dispozițiile legale care reglementează în mod strict activitatea noastră și raportările pe care trebuie să le realizăm, colectăm următoarele categorii de date: prenume, nume, semnătura, telefon, e-mail, adresă, serie și număr act de identitate, CNP, adresă IP, precum și alte date conexe necesare desfășurării normale a activității noastre și îndeplinirii obligațiilor legale și contractuale care ne revin. Prelucrăm și date care permit identificarea unică a unei persoane, care sunt făcute publice în mod manifest, prin prezența în locuri cu acces public, și pentru motive care țin de un interes public major, cum este siguranța persoanelor și bunurilor, cu asigurarea de măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și intereselor persoanelor vizate. Dacă va fi necesar ca datele să fie utilizate în alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vom furnizeaza persoanelor vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

6. Comunicăm date cu caracter personal organelor care controlează activitatea noastră, precum și instituțiilor și organelor către care avem obligația să facem raportări. De asemenea, comunicăm date partenerilor noștri, doar dacă și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor lor, preocupându-ne tehnic, organizatoric și contractual ca și aceștia să protejeze în mod corespunzător datele. Datele sunt accesibile și personalului nostru care are atribuții ce necesită prelucrarea datelor, doar dacă și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și doar după instruirea corespunzătoare cu privire la protecția datelor.

7. Nu realizăm transferuri transfrontaliere de date cu caracter personal.

8. Prelucrarea datelor de către noi nu implică un proces decizional automatizat, ci fiecare prelucrare este analizată de către un salariat care își exercită atribuțiile în strictă conformitate cu prevederile legale și reglementările interne.

9. Perioada de stocare a datelor pe suportul de utilizare curentă este limitată la maxim 2 ani după expirarea termenului de utilizare curentă, la care se adaugă termenele procedurale de atacare în justiție și, ulterior, potrivit dispozițiilor legale privind arhivarea, care sunt dispoziții de ordine publică. Perioada de stocare a datelor în regim de conservare în registrul general de corespondență este limitată la durata de existență a acestuia și, ulterior, potrivit dispozițiilor legale privind arhivarea, care sunt dispoziții de ordine publică.

10. Datele pe care le prelucrăm provin din interacțiunea noastră cu furnizorii și partenerii contractuali, cu clienții și cu publicul care vizitează spațiile noastre accesibile publicului.

11. Acordăm întreaga atenție protecției datelor cu caracter personal, pe care le colectăm, le prelucrăm, le utilizăm și le ștergem în strictă conformitate cu prevederile legale. Procedurile noastre organizatorice și tehnice cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a menține un nivel de risc acceptabil, incluzând, printre altele, după caz: pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal, capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică, existența unui proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor tehnice sau organizatorice pentru garantarea securității prelucrării. Toate măsurile implementate au la bază analiza de risc documentată privind protecția drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

12. Aveți dreptul de a ne solicita accesul la datele dumneavoastră, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă opune prelucrării, în condițiile legii. De asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a vă retrage consimțământul atunci când prelucrarea s-a realizat pe baza consimțământului dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

13. Având în vedere că administratorul unei pagini Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica de confidențialitate MAX BET este aplicabilă și paginilor Facebook administrate de noi, cu toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu cunoaștem identitatea persoanelor care accesează paginile Facebook administrate de noi fără să fie logați pe Facebook. Din acest motiv, vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere. Paginile Facebook administrate de noi sunt următoarele: MaxBet Romania.

14. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În cazul în care aveți neclarități sau sugestii cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să vă adresați responsabilului cu protecția datelor, luând în considerare modalitatea de contact indicată la începutul acestei note de informare.

Folosim cookies pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență de utilizare a site-ului nostru. În cazul neacceptării cookie-urilor, este posibil ca website-ul să nu funcționeze în parametri optimi. Aflati aici mai multe informatii despre folosirea Cookie-urilor

Acest website este destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani.
Confirmă că ai împlinit 18 ani bifând căsuța de mai jos.